Sanda Bujačić Babić

Docent
Fakultet za matematiku
Sveučilište u Rijeci
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka, Hrvatska
Assistant Professor
Faculty of Mathematics
University of Rijeka
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka, Croatia